Na temelju članka 42. stavka 1. točke 9. Statuta Turističke zajednice Grada Požega (Službene novine Grada Požege, broj: 10/20.) i Javnog natječaja radi popunjavanja radnog mjesta – Stručni suradnik na poslovima digitalizacije i inventarizacije turističkih resursa od  23. lipnja 2022. godine, (u nastavku teksta: javni natječaj), direktor Turističke zajednice Grada Požege, dana 15. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o izboru kandidata i prijemu u radni odnos

  1.  

LEONARDA SAKOMAN, magistra ekonomije iz Požege, Sv. Leopolda Mandića 17, izabrana  je temeljem provedenog javnog natječaja te se prima su u radni odnos, u Turističku zajednicu Grada Požege, na radno mjesto Stručnog suradnika na poslovima digitalizacije i inventarizacije turističkih resursa, na neodređeno, puno radno vrijeme, počev od 20. srpnja 2022. godine.

Imenovana iz stavka 1. ove točke obvezna je položiti stručni ispit u roku jedne godine od dana stupanja na rad.    

  1.  

Turistička zajednica Grad Požega će sa imenovanom iz točke I. ove Odluke sklopiti  ugovor o radu na neodređeno vrijeme kojima će se urediti sva međusobna prava i obveze.

     III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Požege (www.pozega-tz.hr).

O b r a z l o ž e n j e

Direktor Turističke zajednice Grada Požege, raspisao je dana, 23. lipnja 2022. godine javni natječaj za prijem u radni odnos Stručnog suradnika na poslovima digitalizacije i inventarizacije turističkih resursa, u Turističkoj zajednici Grada Požege (jedan izvršitelj, na neodređeno, puno radno vrijeme). 

Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega i na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Požege. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja bio je osamdana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega.

U otvorenom roku do 1. srpnja 2022. godine na javni natječaj su pristigle su četiri (uredne) prijave. Iz pristiglih prijava i priložene dokumentacije razvidno da tri osobe (J.T., I.M. i P.P.) nisu ispunjavale  formalne uvjete propisane predmetnim javnim natječajem koje se odnose na potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, odnosno na taženu stručnu spremu, te nisu kandidati predmetnog natječaja. Uvidom u prijavu i priloženu dokumentaciju Leonarde Sakoman,  razvidno je, da je imenovana ispunjavala sve uvjete propisane predmetnim natječajem, da je jedina kandidatkinja predmetnog natječaja, te je pozvana na testiranje u Turističku zajednicu Grada Požege, na dan, 12. srpnja 2022. godine i potom (istog dana) na intervju. Imenovana je na pisanom testiranju ostvarila 19 od maksimalnih 20 bodova, a na intervjuu je ostvarila 19, od maksimalnih 20 bodova.

U točki I. stavku 1. izreke ove Odluke odlučeno je na temelju članka 42. stavka 1. točke 9. Statuta Turističke zajednice Grada Požega (Službene novine Grada Požege, broj: 10/20.) i članka 7. stavka 1. točke 3. Pravilnika o unutarnjem ustroju Turističke zajednice Grada Požege od 25. veljače 2022. godine.

Točka I. stavak 2. izreke ove Odluke temelji se na članku 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj: 52/19. i 42/20.). 

Slijedom gore navedenog, odlučno je kao u izreci ove Odluke.

DIREKTORICA TZ GRADA POŽEGE

                                                                                                        Mirna Šimunović Svoboda, mag.pol.

Skip to content